Vishna-Ghrim Larbiseltsingu leping

VG LARP Klubi ja Vishna-Ghrim larbiseltsingu ametlikud asjatamised

Moderaator: Jakob

Vishna-Ghrim Larbiseltsingu leping

PostitusPostitas Bernard » Laupäev Dets 24, 2005 12:30 am

Larbiseltsingu "Vishna-Ghrim" leping


Sõlmitud: 18. oktoobril, 2001.a.

Allan Bernard, 38008xxxxxx, Punane 21-129, Tallinn 13611
Nele Veedla, 48408xxxxxx, Pirni 6-37, Tallinn 10617

nimi, registri-/isikukood, aadress/elukoht

edaspidi nimetatud "SELTSINGLANE" või mitmuses " SELTSINGLASED" leppisid kokku alljärgnevas:1. Lepingu ese

1.1. Seltsingu nimi on Larbiseltsing "Vishna-Ghrim" (edaspidi SELTSING)

1.2. SELTSINGLASED ühendavad oma jõupingutused:
1.2.1. osalemiseks seikluslikel rollimängudel ja sellega seotud üritustel;
1.2.2. vahendite loomiseks, seikluslikel rollimängudel osalemiseks;
1.2.3. seiklusliku rollimängu ja ajaloo temaatiliste ürituste, treeningute ning töötubade läbi viimiseks;
1.2.4. seiklusliku rollimängu edendamiseks ja propageerimiseks;
1.2.5. noorsootööks, integratsiooni, rahvusliku sallivuse ja võrdõiguslikkuse propageerimiseks.;
1.2.6. koostööks teiste sarnaste organisatsioonidega ning eri tasandite partneritega nii Eestis kui välismaal.

1.3. Koostöö aluseks on seltsinguline tegevus arvestades kohalikke võimalusi ja vajadusi.

1.4. Käesolev leping kehtib alates 18. oktoobrist, 2001.aastast. ning on sõlmitud tähtajatult.2. SELTSINGLASTE õigused ja kohustused

2.1. SELTSINGLASEL on õigus:
2.1.1. osaleda kõigil SELTSINGU üritustel ja ettevõtmistel juhatuse poolt sätestatud korras;
2.1.2. kasutada SELTSINGU vara juhatuse poolt sätestatud korras;
2.1.3. valida ja olla valitud SELTSINGU juhtorganite liikmeks;
2.1.4. osaleda SELTSINGU üldkoosolekul ühe häälega;
2.1.5. SELTSINGUST välja astuda.

2.2. SELTSINGLANE kohustub:
2.2.1. tegutsema ühiselt teiste SELTSINGLASTEGA alates käesolevale lepingule allakirjutamise momendist. (Ühised tegevused on toodud ära käesoleva lepingu punktis 1.2.);
2.2.2. vastutama solidaarselt SELTSINGLASTE poolt ühiselt kolmandate isikute ees võetud kohustuste eest;
2.2.3. vastutama solidaarselt ühise tegutsemisega seotud kulutuste ja kahjude katmise eest.

2.3. SELTSINGLANE ei tohi:
2.3.1. teha tehinguid, millega kahjustatakse SELTSINGU eesmärki ja/või ühist vara;
2.3.2. kahjustada oma tegevusega SELTSINGU mainet või huve.

2.4. SELTSINGUL puuduvad osamaksed.

2.5. SELTSINGLASTEL pole mingeid varalisi kohustusi seoses SELTSINGU tegevusega või eesmärkide saavutamisega.

2.6. Kogu panus SELTSINGU eesmärgi saavutamiseks (varaline või tegevuslik) on SELTSINGLASTE vabatahtlik annetus.

2.7. SELTSINGLASE panuseks eesmärgi saavutamiseks loetakse:
2.7.1. igasugust ühise eesmärgi nimel teostatud tööd või teenust või varalist annetust;
2.7.2. asja üleandmist jms.

2.8. SELTSINGLASTE tehtavad panused, samuti tegevuses omandatud vara kuulub SELTSINGLASTE ühisomandisse (seltsinguvarasse).

2.9. SELTSINGLASED kohustuvad oma tegevuse tulemusel, ürituste ja väljamüükide korraldamisel saadud rahalised ja muud materiaalsed vahendid kasutama ainult käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks.3. SELTSINGUGA liitumise, SELTSINGUST lahkumise ja välja arvamise kord

3.1. SELTSINGUGA võib liituda iga füüsiline või juriidiline isik, sõltumata soost, vanusest, rassist, rahvusest, kodakondsusest, usulisest või poliitlisest kuuluvusest jne.

3.2. SELTSINGUGA liitumiseks peab liituja esitama avalduse SELTSINGU tegevuse kordinaatorile, kus toob ära oma nime, isiku- või registrikoodi, aadressi või elukoha ja kontaktandmed nagu telefon või e-post.

3.3. Avalduse esitamisega kinnitab liituja, et on tutvunud ja nõus käesoleva lepingu tingimustega ning SELTSINGU sisekorraga.

3.4. Alaealiste (alla 16. aasta vanuste) liitujate puhul paeab avaldusel lisaks olema lapsevanema või hooldaja nõusolek ja allkiri, millega viimane tunnistab, et on tutvunud käesoleva lepingu tingimustega ja nõustub, et tema hoolealune sellega liitub.

3.5. SELTSINGUST lahkumiseks võib SELTSINGLANE käesoleva lepingu igal ajal üles öelda. Lepingu ülesütlemisest peab kirjalikult ette teatama vähemalt 14 päeva.

3.6. SELTSINGLASE võib juhatuse otsusega SELTSINGUST välja arvata juhul kui seltsinglane rikub käesolevat lepingut.

3.7. Väljaarvamise otsuse võib vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades vastavasisulise apellatsiooni SELTSINGU juhatusele, mille järel korraldab juhatus SELTSINGU erakorralise üldkoosoleku, esitades päevakorra punktina muuhulgas ka apellatsiooni. Apellatsiooni rahuldamisel SELTSINGLASE liikmelisus taastatakse.

3.8. SELTSINGLANE arvatakse automaatselt SELTSINGUST välja, kui selgub, et SELTSINGLANE on SELTSINGUSSE astumisel esitanud enda kohta teadlikult valeinformatsiooni. Sääraselt lõppenud liikmelisust ei saa taastada.

3.9. SELTSINGLASE SELTSINGUST välja astumisel, välja arvamisel, füüsilisest isikust SELTSINGLASE surma või juriidilisest isikust SELTSINGLASE lõppemise korral tema liikmelisus SELTSINGUS lõpeb.

3.10. SELTSINGLASE liikmelisuse lõppemisel SELTSINGUS, kaotab SELTSINGLANE oma õigused ühisomandile (SELTSINGUVARALE).4. Juhtimine

4.1. Üldkoosolek
4.1.1. SELTSINGU kõrgeimaks juhtorganiks on SELTSINGLASTE üldkoosolek.

4.1.2. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.1.2.1. Juhatuse otsuste muutmine või kehtetuks tunnistamine
4.1.2.2. Käesoleva lepingu muutmine
4.1.2.3. SELTSINGU juhatuse valimine, tagasi kutsumine või koosseisu muutmine

4.2. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kus igal SELTSINGLASEL on üks hääl.

4.3. SELTSINGLANE võib enda nimel hääletama volitada ükskõik millise teise SELTSINGU liikme, lihtkirjaliku volituse alusel.

4.4. Käesoleva lepingu muutmiseks on tarvis üldkoosoleku ühehäälset nõusolekut

4.5. SELTSINGU juhatuse valimiseks, tagasi kutsumiseks või selle koosseisu muutmiseks on tarvis vähemalt 2/3 üldkoosolekul viibinute nõusolekut

4.6. Üldkoosolekut ei pea kokku kutsuma kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik SELTSINGLASED.

4.7. Juhatus
4.7.1. Igapäevase tegevuse paremaks kordineerimiseks määrab SELTSINGU üldkoosolek juhatuse mis võib koosneda 1-10nest liikmest.
4.7.2. Juhatuse pädevuses on kõik mis ei ole käesoleva lepinguga üldkoosoleku pädevuses.
4.7.3. Juhatuse liikme ametiaeg on 3 aastat.
4.7.4. Juhatuse liige võib ennetähtaegselt tagasi astuda, teavitades sellest ette vähemalt 30 päeva.
4.7.5. Juhtimiseks õigustatud isikud on kohustatud oma tegevusest aru andma teistele SELTSINGLASTELE.5. SELTSINGULEPINGU lõpetamine

5.1. SELTSING lõpetatakse SELTSINGLASTE (üldkoosoleku) ühehäälse otsusega või muudel seaduses sätestatud tingimustel.

5.2. Pärast seltsingulepingu lõpetamise otsust toimub SELTSINGU likvideerimine:
5.2.1. esmalt täidetakse ühised kohustused ühise vara arvel;
5.2.2. vara ülejääk annetatakse SELTSINGU eesmärkidega sarnasele mittetulunduslikule organisatsioonile või Eesti Vabariigile.6. Käesolev leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris millest kumbki jääb talletamiseks kummagi asutajaliikme elukohajärgsel aadressil.7. Käesoleva lepingu lisana talletatakse lepinguga hilisemalt liitunud osapoolte andmed SELTSINGU juhatuse poolt määratud asukohas.Allkirjad :


Allan Bernard
Nele Veedla
Austusega, Allan Bernard /55 632 698/

Êl eria e môr, ohtakyaro elendi
Kasutaja avatar
Bernard
Komandör
Komandör
 
Postitusi: 1000
Liitunud: Kolmapäev Dets 21, 2005 1:20 am
Asukoht: Tallinn, 55 632 698
Amet: Nõukogu liige
Tegelane: Ghildorien Thurundil
Koda: Haralas

Mine VG LARP Klubi

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline

cron