MTÜ VG LARP Klubi põhikiri

VG LARP Klubi ja Vishna-Ghrim larbiseltsingu ametlikud asjatamised

Moderaator: Jakob

MTÜ VG LARP Klubi põhikiri

PostitusPostitas Bernard » Kolmapäev Dets 21, 2005 7:02 am

Mittetulundusühingu "VG Larp Klubi" põhikiri

Mittetulundusühingu MTÜ VG Larp Klubi (edaspidi KLUBI) põhikiri on kinnitatud __________ (kuupäev) asutamislepinguga.

1. Üldine

1.1. KLUBI nimi on MTÜ VG Larp Klubi, ametliku lühendiga "VGK"

1.2. KLUBI asukoht on Pirni 6-27, Tallinna linn, (10617), Eesti Vabariik

1.3. KLUBIL on oma pangakonto, pitsat ja sümboolika

1.4. KLUBI on apoliitiline organisatsioon mille eesmärkideks on:
1.4.1. Seiklusliku rollimängu edendamine ja propageerimine Eesti Vabariigis
1.4.2. Noorsootöö
1.4.3. Integratsiooni, rahvusliku sallivuse ja võrdõiguslikkuse propageerimine
1.4.4. Vishna-Ghrim larbiseltsingu haldamine ja seltsi tegevuseks tingimuste loomine
1.4.5. Teiste, sarnaste seiklusliku rollimängu seltsingute abistamine ning nende tegevuseks tingimuste loomine
1.4.6. Koostöö teiste sarnaste organisatsioonidega ning eri tasandite partneritega nii Eestis kui välismaal

1.5. KLUBI juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, sissekorra eeskirjast ning Eesti Vabariigi seadustest.

2. Majandustegevus

2.1. KLUBI põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine

2.2. Vahendid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks saadakse:
2.2.1. Liikmemaksudest
2.2.2. Juriidiliste või füüsiliste isikute annetustest, kingitustest või päranditest
2.2.3. Eesti Vabariigi või juriidiliste isikute toetustest
2.2.4. Muust majandustegevusest mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega

2.3. KLUBI tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks

2.4. KLUBI ei või jaotada tulu oma liikmete vahel

2.5. KLUBI majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril

3. Liikmelisus

3.1. KLUBIL peab olema vähemalt kaks liiget

3.2. Liikmelisust KLUBIS koos sellega kaasnevate õiguste ning kohustustega ei saa kinkida, üle anda ega pärandada

3.3. KLUBI liikmel on õigus:
3.3.1. Osaleda KLUBI üldkoosolekul
3.3.2. Olla valitud KLUBI juht- ja kontrollorganite liikmeks
3.3.3. Võtta osa KLUBI poolt korraldatavatest üritustest ja projektidest vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale
3.3.4. Algatada kooskõlas juhatusega KLUBI tegevusega seotud osakondi, töörühmi või projekte
3.3.5. Kasutada teisi käesolevas põhikirjas või KLUBI sisekorra eeskirjas sätestatud õigusi

3.4. KLUBI liige on kohustatud:
3.4.1. Osalema aktiivselt KLUBI tegevuses
3.4.2. Täitma KLUBI põhikirjast ja sissekorra eeskirjast tulenevaid kohustusi
3.4.3. Täitma juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid
3.4.4. Tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ja summas KLUBI liikmemaksu
3.4.5. Kasutama heaperemehelikult KLUBILE kuuluvat vara
3.4.6. Teatama KLUBI juhatusele KLUBI liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, aadressi ning isikukoodi ja teatama uued andmed kahe nädala jooksul pärast nende muutumist

3.5. KLUBIGA liitumise kord

3.5.1. KLUBI liikmeks võib astuda iga juriidiline- või vähemalt 21 aastat vana füüsiline isik sõltumata, soost, rassist, rahvusest, kodakondsusest ja poliitilisest või religioossest kuuluvusest

3.5.2. KLUBI liikmeks astumiseks peab liikmelisuse taotleja esitama KLUBI juhatusele kirjaliku avalduse milles toob ära oma nime, aadressi, registri või isikukoodi, lisaks muud kontaktandmed mida ta vajalikuks peab ning põhjendab ühtlasi lühidalt oma soovi KLUBIGA liituda

3.5.3. Avalduse esitamisega kinnitab taotleja, et on tutvunud KLUBI põhikirja ja sisekorra eeskirjaga ning nõustub neid täitma

3.5.4. KLUBI liikmeks vastuvõtmise otsustab KLUBI juhatus, teatades oma otsusest taotlejale mõistliku aja jooksul pärast avalduse laekumist

3.6. KLUBI liikmelisuse lõpetamise ja KLUBIST välja arvamise kord

3.6.1. Liikme KLUBIST välja astumisel, füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus KLUBIS lõpeb

3.6.2. KLUBIST välja astumiseks peab liige esitama vastavasisulise kirjaliku avalduse klubi juhatusele.

3.6.3. Liige võidakse juhatuse otsusega KLUBIST välja arvata kui:
3.6.3.1. Ta kahjustab või on kahjustanud oma tegevusega KLUBI mainet ja huve
3.6.3.2. Ta ei ole viimase jooksva 3 kuu jooksul tasunud KLUBI liikmemaksu
3.6.3.3. Tema või tema esindaja ei ole viimase jooksva 12 kuu jooksul osalenud ühelgi üldkoosolekul
3.6.3.4. Selgub, et ta on KLUBIGA liitumisel esitanud enda kohta teadlikult valeandmeid

3.6.4. Juhatus peab teatama liikme väljaarvamise otsusest liikmele 7 päeva jooksul pärast otsuse tegemist, koos väljaarvamise põhjusega

3.6.5. KLUBIST välja astunud või välja arvatud liikmel on aega 14 päeva, et tagastada kogu tema valdusesse usaldatud KLUBILE kuuluv vara

3.6.6. Kõik vaidlused seoses liikmelisuse, selle lõpetamise või taastamisega ning varade kuuluvusega üritatakse lahendada vastastikkuse läbirääkimise teel. Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

3.7. KLUBI liikmelisuse taastamine

3.7.1. KLUBI liikmelisuse taastamine toimub sarnaselt KLUBIGA liitumisele

3.7.2. Kui liikme välja arvamise põhjuseks oli KLUBI maine või huvide kahjustamine, on liikmelisuse taastamise eelduseks kahju korvamine

4. Juhtimine

4.1. Üldkoosolek

4.1.1. KLUBI kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek

4.1.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.1.2.1. Põhikirja muutmine
4.1.2.2. Eesmärgi muutmine
4.1.2.3. KLUBI ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine
4.1.2.4. Juhatuse liikmete valimine või tagasikutsumine
4.1.2.5. KLUBI liikmetele sisseastumismaksu, liikmemaksu või muude sihtotstarbeliste maksete suuruse ja nende tasumise korra kehtestamine
4.1.2.6. KLUBI sisekorra eeskirja kehtestamine ning muutmine
4.1.2.7. Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes KLUBI esindaja määramine

4.1.3. Üldkoosolek tuleb läbi viia vähemalt üks kord aastas.

4.1.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduse või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, või kui KLUBI huvid seda nõuavad. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva

4.1.5. KLUBI liiget võib üldkoosolekul esindada teine KLUBI liige lihtkirjaliku volituse alusel

4.1.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole KLUBI liikmetest

4.1.7. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt veerand liikmeskonnast.

4.1.8. KLUBI liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek

4.1.9. Igal KLUBI liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui KLUBI otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

4.1.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul viibivatest KLUBI liikmetest või nende esindajatest.

4.1.11. KLUBI põhikirja muutmise või KLUBI ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest

4.1.12. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ilma koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik KLUBI liikmed

4.1.13. Üldkoosoleku otsuseid võib vaidlustada KLUBI asukohajärgses kohtus kolmekümne päeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest

4.2. Juhatus

4.2.1. KLUBI igapäevast tegevust juhib juhatus, mis koosneb minimaalselt kahest ja maksimaalselt kahekümnest liikmest, kes endi hulgast valivad juhatuse esimehe (juhataja)

4.2.2. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus võetaks vastu lihthäälteenamusega

4.2.3. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed

4.2.4. KLUBI võib eelkokkuleppel juhatuse liikmetega esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige

4.2.5. Juhatuse liikme ametiaeg on kolm aastat

4.2.6. Juhatuse liige võib tagasi astuda, esitades juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse. Sellisel juhul määrab juhatus järgmise üldkoosoleku toimumiseni talle asendaja.

4.2.7. Juhatuse liikmed võivad osaleda osakondade töös

4.2.8. Juhatusel on õigus sõlmida töölepinguid KLUBI nimel, tagamaks tehtud töö tasustamise


4.2.9. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees

4.3. Osakonnad

4.3.1. Laialdase tegevuse paremaks haldamiseks võivad vähemalt kaks KLUBI liiget, piirkondlikul või temaatilisel alusel, luua KLUBI osakonna

4.3.2. Osakonnad on KLUBI juhatuse ees aruandekohuslased

4.3.3. Osakonnad peavad täitma KLUBI põhikirja ja juhatuse ning üldkoosoleku korraldusi

4.3.4. Osakonnal võib olla oma sisekorra eeskiri kui see on kinnitatud KLUBI üldkoosoleku poolt.

4.3.5. Osakonnad võivad omada oma pangakontot, eelarvet ja pitsatit

4.3.6. Osakonnad võivad omada oma sümboolikat kui sellel on arusaadavalt ja nähtavalt kujutatud ka KLUBI sümboolika

4.3.7. Osakonnad võivad omada oma nime, kui selle ette on lisatud �MTÜ VG Larp Klubi � � ning lõppu sõna �osakond�

4.3.8. Osakonna juhtorganiks on osakonna üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele või kui KLUBI juhatus seda nõuab

4.3.9. Osakonna üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.9.1. Osakonna juhataja valimine või tagasi kutsumine
4.3.9.2. Osakonna sisekorra eeskirja koostamine või muutmine ja selle kinnitada andmine KLUBI üldkoosolekule
4.3.9.3. Muu osakonna tegevusega seonduv mis ei kuulu otseselt ja ainult KLUBI üldkoosoleku või juhatuse pädevusse

4.3.10. Osakonna üldkoosolek valib osakonnale juhataja kes osakonda esindab ja selle igapäevast tegevust koordineerib

4.3.11. Osakonna juhataja on volitatud esindama KLUBI kõigis osakonda puudutavates küsimustes ja kokkulepetes kolmandate isikutega

4.3.12. Osakond on kohustatud vähemalt korra aastas esitama KLUBI juhatusele oma raamatupidamise aastaaruande ja aruande senise tegevuse kohta või esinema samasisulise aruandega KLUBI üldkoosolekul

5. Järelevalve

5.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse ning osakondade tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli


5.2. Revidendiks või audiitoriks ei või olla KLUBI juhatuse liige, osakonna juhataja ega raamatupidaja

5.3. Juhatuse liikmed või osakonna juhatajad peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet

5.4. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta ettekande, mille esitavad üldkoosolekule

6. Aruandlus

6.1. Juhatus korraldab KLUBI raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadustele

6.2. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need kuue kuu jooksul üldkoosolekule kinnitamiseks

6.3. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek

6.4. Kinnitatud majandusaasta aruandele peavad alla kirjutama kõik juhatuse liikmed

7. Lõppsätted

7.1. KLUBI ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud

7.2. KLUBI lõpetamine (likvideerimine), jagunemine ja ühinemine toimub seaduses sätestatud korras

7.3. KLUBI likvideerijateks on juhatuse liikmed

7.4. KLUBI likvideerimisel võib vara üle anda samalaadsete eesmärkidega mittetulundusŦühingule või kasutada vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides

7.5. KLUBI on asutatud määramata ajaksAsutajad:


Allan Bernard - Nele Veedla
Kasutaja avatar
Bernard
Komandör
Komandör
 
Postitusi: 1000
Liitunud: Kolmapäev Dets 21, 2005 1:20 am
Asukoht: Tallinn, 55 632 698
Amet: Nõukogu liige
Tegelane: Ghildorien Thurundil
Koda: Haralas

Mine VG LARP Klubi

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline

cron